CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-Tiltakozások-felhívások-
 
 
ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG - ÜGYVEZETÕ ELNÖKSÉG


NYILATKOZAT
 

Az RMDSz Ügyvezetõ Elnöksége 1997. december 9-i ülésén a székelyudvarhelyi Csereháton. 1997. december 8-9-én lezajlott eseményekkel kapcsolatban a következõ álláspontot hozza nyilvánosságra:

Az ingatlannal kapcsolatos - folyamatban levõ - perek bírósági döntéseinek hiányában, valamint az érvényben lévõ megállapodások megszegésével a jogállam alapintézményeinek és mûködési elvének mellõzésével, éppen Románia kormányának miniszteri rangú fõtitkára sértette meg erõszakosan az alkotmányos elõírásokat.

Székelyudvarhelynek és környékének karhatalmi erõk általi, a helyi tanács és a polgári lakosság zaklatására használt eszközök ellentétesek egy demokratikus, a vitás kérdések tárgyalásos, jogi úton történõ megoldásának gyakorlatának. Ezt az eljárást az RMDSz, ragaszkodva a hatalmi ágak szétválsztásának alkotmányos elvéhez, Románia Kormányának politikai tényezõje és felelõs tagjaként visszautasítja és elhatárolja magát ettõl.

Az RMDSz következetes álláspontjának érvényesítéséért vonta visza bizalmát egyik tanácsosától, aki Szövetségünk demokratikus magatartásától távol álló, elfogadhatatlan eszközök alkalmazásával próbált érvényt szerezni egy, egyébként jogos kifogás rendezésének. Ugyanazon elv alapján az RMDSz súlyos politikai hibának tartja Remus Opris kormányfõtitkár vezette székelyudvarhelyi akciót, kéri az ügy kivizsgálását és az érintettre vonatkozó megfelelõ kormányzati döntés meghozatalát. Az RMDSz, a csereháti ingatlan ügyében élni fog a jogorvoslat összes lehetõségével.

A román-magyar kapcsolatok esetleges megromlásáért, az RMDSz kormánykoalíciós részvételének ellehetetlenítéséért, az ebbõl fakadó belpolitikai instabilitás kialakulásáért, az általános reform szélsõséges nacionalisták általi akadályoztatásáért és ennek következtében a lakosságot érintõ gazdasági és szociális terhek növekedéséért, a nemzetközi elszigetelõdést eredményezõ következményekért, a demokrácia alapelveit sértõ ellenzéki antidemokratikus erõket és az õket támogató egyes ismert koalíciós politikusokat tesszük felelõssé.

Az RMDSz Ügyvezetõ Elnöksége a történteket a tanügyi törvény szenátusi vitájára idõzített politikai akciónak ítéli meg, melynek célja a kormányprogram, a nemzetközi dokumentumok Románia által is felvállalt kötelezettségei alkalmazásának megakadályozása és az RMDSz kormánykoalícióból való kiszorítása, illetve a reformot és a demokratizálódást felvállaló Ciorbea-kormány hiteltelenítése. Sajnálatos, hogy abban a küzdelemben és közös erõfeszítésben, amelyet a választások után a reformokért, Románia európai integrációjáért felvállaltunk, azon nacionalista erõk akarnak felülkerekedni, amelyek az integráció ellenében a román nép érdekei ellen cselekedve, a felzárkózást akadályozzák.

Ezek a Hargita és Kovászna megyék kapcsán kialakított magyarellenes hangulatkeltésben, a tanügyi törvény szenátusi módosítása nyomán tapasztalt szélsõséges, magyarellenes erõk megnyilvánulásában és a csereháti események során is jelentkeztek. Reményeinket fejezzük ki, hogy Románia államelnöke, Emil Constantinescu úr, az alkotmányos jogok betartásának szavatolója állást foglal a romániai jogállamiság elveinek tiszteletben tartása mellett. Ezen kérdés rendezését - a kialakult helyzetben - már nem csupán az RMDSz koalícióban való részvételének kérdése teszi szükségessé, hanem a romániai magyar nemzeti közösség tagjainak etnikai hovatartozásából származó hátrányos megkülönböztetése, a magyarellenes kampányból és intézkedésekbõl származó fenyegetettsége.Az RMDSz Ügyvezetõ Elnöksége nevébenTakács Csaba ügyvezetõ elnök

Kolozsvár, 1997. december 10.Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra