CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
Rövid háttérismertetõ, 1998. január 2.


Tisztelt Címzett,

Az alábbi levél a székelyudvarhelyi csereháti ügy vázlatos ismertetõjét tartalmazza, az események kronológiáját követve. Természetesen, sok finom és árnyalatnyi részletkérdés maradt ki ebbõl az ismertetõbõl, melyeket azonban kérésre bármikor részletezünk.

A csereháti ügy hátterének rövid ismertetése:

1. A kisegítõ iskola építését még '92-ben egy gyergyószentmiklósi egyesület, a Szent Miklós Egyesület kérte az elõengedélyezésben illetékes megyei szakosztálytól.

2. Az általános építési elõengedélyt a Szent Miklós Egyesület kapta meg.

3. A megyeközpontban, Csíkszeredában mûködõ KONTÚR kft. tervezte az épületet a svájci fél (Basel Hilft Egyesület) nevében eljáró ARIS INDUSTRIE Rt. irányításával.

4. Mint késõbb kiderült, a Szent Miklós Egyesület nevet megbízás nélkül és jogcím nélkül használta egy bizonyos Gavrilã Ioan nevû úriember, aki majd minden engedélyt az ARIS INDUSTRIE Rt. nevére íratott át, melynek õ volt a gyergyószentmiklósi kirendeltségének vezetõje.

5. Ettõl a pillanattól kezdve, az ARIS INDUSTRIE Rt. úgy lépett fel, mint a svájci BASEL HILFT Egyesület egyedüli megbízottja.

6. 1993-ban a székelyudvarhelyi önkormányzat (máig tisztázatlan körülmények között!) a csereháti épület építkezési engedélyét az ARIS INDUSTRIE Rt. nevére bocsájtja ki.

7. '93-ban születik meg a Helyi Tanács területbérbeadási szerzõdése, mellyel 99 évre bérbe ad 16.700 négyzetméter területet a "székelyudvarhelyi és környékbeli fogyatékos gyermekek kisegítõ iskolájának" építésére.

8. '95 végén, a Svájcban megjelenõ híresztelések (cikkek) alapján veszi észre Székelyudvarhely önkormányzata, hogy az épületet nem arra akarják használni, mint amiben a felek megállapodtak a területbérbeadási szerzõdésben.

9. A bukaresti székhelyû görög-katolikus Szeplõtelen Szív Kongregáció apácái az épület várományosaiként jelennek meg a Székelyudvarhelyen épülõ csereháti kisegítõ iskola környékén. Bombaként robban a városban a hír, és a 96-os választásokon megbukott (többek között a csereháti ügy miatt is!) az addigi polgármester, Ferenczy Ferenc.

10. Az új polgármester, Szász Jenõ és az új önkormányzati testület elsõ testületi ülését a csereháti ügynek szentelte. Az ülésen létrejött egy Csereháti Bizottság, mely elsõ alkalommal világított rá arra, hogy túl sok a gyanús körülmény a csereháti építkezés körül.

11. Megállapítást nyer, hogy tisztázatlan körülmények között változik meg a fõ megrendelõ: a Szent Miklós Egyesületbõl ARIS INDUSTRIE Rt. lesz. Az új kivitelezõ nem akar már kisegítõ iskolát, hanem árvaházat. Az épület kezd eltérni rendeltetésétõl, inkább hasonlít lassan egy szeminárium/rendház épületére, mint fogyatékos gyermekek otthonára.

12. Az önkormányzat e bizottsági jelentés tükrében úgy dönt, hogy kezdeményezi az építkezés leállítását bírósági úton. Ezt el is rendeli a bíróság. Az építkezés leállítják azzal az indokkal, hogy az építtetõ (ARIS INDUSTRIE Rt.) eltér az engedélyben foglaltaktól. A bírósági ítéletet megfellebbezi az építtetõ. Másodfokon is az önkormányzat nyer. A leköszönõ Vacaroiu-kormány azonban utolsó ülésen hoz egy rendeletet, mellyel átadja önkényesen a város területét a balázsfalvi görög-katolikus érsekségnek. Ennek a kormányrendeletnek az értelmében, a marosvásárhelyi táblabíróság úgy dönt, hogy az építkezés folytatható, tehát felfüggeszti a építkezés leállítását szentesítõ bírósági döntést. Az egész csereháti ügyben ez az egyetlen per, melyben jogerõs ítélet született. A Vacaroiu kormányrendeletet az újonnan hivatalba lepõ Ciorbea-kormany eltörölte, tehát a terület ismét a város tulajdonába került, de ettõl függetlenül a marosvásárhelyi táblabíróság döntését már nem lehet megmásítani.

13. 1997 május 28-an, a Szeplõtelen Szív Kongregáció egy adományozási szerzõdésre hivatkozva megkísérli elfoglalni az épületet. Ugyanaznap közel 1.500 helyi lakos tiltakozik az épület korul, és miután a felszólításra sem hagyjak el az apácák az épületet, 10-12 férfi bántalmazás nélkül, de erõszakosan kitessékelte a beköltõzni óhajtó négy apácát.

14. Nagy a sajtóvisszhangja az esetnek, a román központi sajtó hatalmas botránnyá duzzasztja az egészet. A rendõrség kirakat-kivizsgálásokat indit és megbüntetnek 5 férfit azok közül, akik kivittek az apácákat az épületbõl. A román kormány fõtitkárának, Remus Oprisnak az utasítására a Hargita megyei Prefektura kivizsgálást kénytelen kezdeményezni Szekelyudvarhely polgármestere ellen, melynek során nem sikerült végzetes hibát találni a polgármester tevékenységében. Erre az ügyészség is kivizsgálást indit a polgármester, az alpolgármester és a városi jegyzõ ellen. Eredmény egyelõre nem ismeretes.

15. A kormányfõtitkár, Remus Opris eldönti, hogy személyesen jön le Székelyudvarhelyre, hogy a körmére nézzen Szekelyudvarhely polgármesterének és önkormányzati testületének. A látogatás idõpontja 1997. december 8-9, a tanügyi törvény szenátusi vitájának tetõpontjára van idõzítve.

16. A december 8-9-i kormányfõtitkári látogatás alkalmával, Remus Opris kéri az önkormányzatot, hogy együtt nézzék meg az épületet. A látogatás alkalmával megjelentek hirtelen a karhatalmi erõk, a Szeplõtelen Szív apácarend, valamint a beköltözéshez szükséges bútorok. Az önkormányzati testület két napig fizikai jelenlétével próbálta megakadályozni a beköltöztetést, és csak egy kommandós alakulat fenyegetésére volt kénytelen elhagyni az épületet. A csereháti épületbe beköltözött apácákat azóta állandó rendõri felügyelet védi.

Az december 8-9-i események jogi vetületérõl:

a.) A román tõrvények szerint egy befejezetlen, építkezés alatt álló épület mindaddig a polgármesteri hivatal kezelésében van, amíg hivatalosan át nem adódik, a mûködéséhez szükséges engedélyek megszerzése után. A csereháti épület nincsen befejezve, semmilyen mûködési engedélye nincsen.

b.) Bírósági ítélet birtokbahelyezésrõl nincsen, hiszen e per tárgyalására '98 január 13-án kerül sor elõször. A kormányfõtitkár, félretájékoztatásra a marosvásárhelyi táblabíróság azon ítéletet használja, mely érvényteleníti az építkezés felfüggesztésére vonatkozó bírósági rendeletet. Ez azonban nem jelent bírtokbahelyezést.

c.) Az apácarend egy ajándékozási szerzõdésre hivatkozva nevezi magát tulajdonosnak. Ez a szerzõdés, mely az ARIS INDUSTRIE Rt. és a Szeplõtelen Szív Kongregáció között jött létre azért érvénytelen, mert olyan javat (ingatlant) ajándékoznak el, mely meg jogilag nem is létezik. Az épület csak felépülés és teljes befejezés után válik tulajdonjogilag elidegeníthetõvé, ajándékozhatóvá vagy eladhatóvá.

d.) A román kormány közvetlenül, rendõrség és csendõrség bevonásával beavatkozott egy szokásos, pontosabban megszokott ingatlanviszályba, melyben a felek bírósági úton keresik az igazságot.

e.) A székelyudvarhelyi önkormányzat nem akar többet, mint a területbérbeadási szerzõdésbe foglaltakat érvényesíteni: döntésjogot a kisegítõ iskola mûködésében, a székelyudvarhelyi és környékbeli 263 fogyatékos gyermek problémáját kezelni, hiszen ezt a szociális gondot kívánta megoldani, amikor egy kisegítõ iskola építésére területet adott bérbe 99 évre. Az árvaház ezt a Székelyudvarhely számára nagyon fontos problémát nem oldana meg, sõt további szociális problémákat okozna, hiszen egy új, szociális szempontból hátrányos csoport jelenne meg a 40.000 lakosú városban.

17. A '97 decemberi eseményeket követõen a nacionalista támadások megsokszorozódtak Szekelyudvarhely ellen. Az RMDSz hathatós támogatásával sem sikerül/sikerült mediatizálni a székelyudvarhelyiek álláspontját. A hadjárat során a román közvélemény számára a város szélsõségesen nacionalista maradt.

18. Az önkormányzati testület és polgármesteri hivatal úgy döntött, hogy a nemzetközi közvélemény figyelmet próbálja meg felhívni, hiszen az igazságos jogi orvoslásban nem lehet bízni ma meg Romániában. Az egész úgy mögött pedig olyan erõk és célok húzódnak meg, melyek megakadályozása és visszaverése sok tekintetben meghaladja Románia utolsó színmagyar városának lehetõségeit.

19. Ehhez egy akcióprogramot is elkészített a városi önkormányzati testület, melyet kérésre továbbítunk!

A székelyudvarhelyi önkormányzati testület Csereháti Bizottságának nevében,
Szõke László elnök

lszoke@iname.com, point-x@topnet.ro
1998. január 2., Szekelyudvarhely


Megjegyzés: A rövid ismertetõ dokumentációja a Cserehát-honalpján, azaz a http://udv.csoft.ro/cserehat címen olvasható, eredeti fotokópiás változatban.
Tudjuk, hogy az úgy nagyon bonyolult, ezért bármilyen kérdést szívesen fogadunk az ügyre vonatkozóan, és igyekszünk mihamarabb megválaszolni.
Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felghívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra